نماد فروهر
نگاره فروهر در فرهنگ ایرانی نشانه دو نماد میهنی و دینی است...